UTFORSKA vad vi kan och gör
UTFORSKA vad vi kan och gör

Stäng

Tjänster

Kontakta oss

KAFFE ELLER TÉ? Vi kan väl ses över en kopp.

Blogg januari 01, 2016

Det moderna arbetslivet - öka företagets prestationsförmåga genom engagerade och produktiva medarbetare

Sättet vi kommunicerar, samarbetar och arbetar på har stor inverkan på hur engagerade och produktiva vi är i vårt arbete. Våra arbetssätt påverkar även företagets sammantagna prestationsförmåga. Att kontinuerligt förbättra och införa nya arbetssätt är en viktig företagsstrategi för att över tid leva upp till de krav och förväntningar verksamheten, medarbetarna och kunderna har på företaget.

Tekniken skapar inte värde, den möjliggör nya arbetssätt

Tekniken spelar en viktig roll för hur vi kommunicerar och arbetar tillsammans. Men tekniken i sig gör oss inte bättre, mer engagerade eller mer produktiva. Tekniken möjliggör förbättrade och nya arbetssätt. Det är när dessa arbetssätt bäddas in i vårt arbetsliv – i vår kultur, våra processer och vårt beteende – som tekniken blir värdefull och skapar värde.

För att utveckla nya arbetssätt krävs en tydlig vision och ett brett samarbete

Att utveckla hur vi kommunicerar, samarbetar och arbetar är en fråga som berör hela företaget. Det är inte en fråga enbart för IT, HR, Kommunikation eller verksamheten. Ansvaret ligger ytterst hos ledningen. De måste peka ut en tydlig vision samt tydliggöra för funktioner som HR, IT, Kommunikation osv att de måste samarbeta, både sinsemellan och med verksamheten och användarna. För att nya arbetssätt ska kunna bäddas in i organisationen krävs att teknik, kultur, processer och användarnas beteende utvecklas tillsammans.

Förbättra, avveckla och inför nya arbetssätt genom strategisk verksamhetsutveckling

För att utveckla nya arbetssätt behöver man skapa en verksamhetsstrategi kring hur man vill att organisationen ska fungera och arbeta tillsammans. Teknik, kultur, processer och beteende måste ses ur ett gemensamt high level-perspektiv, där man utifrån företagets vision, verksamhetens mål samt medarbetarnas behov, analyserar nuvarande arbetssätt. Man identifierar vilka arbetssätt som kan förbättras, vilka som rent av bör avvecklas samt vilka nya arbetssätt som ska införas. Arbetssätten rangordnas och prioriteras sedan utifrån komplexitet (eller rättare sagt, simplicitet) samt förväntat värde, där man börjar med de som är enklast att införa och som skapar mest värde.

En resa i många små steg

För att omsätta verksamhetsstrategin till konkreta aktiviteter rekommenderas en iterativ och inkrementell utvecklingsmetodik, dvs mindre förändringar i högre takt. Metodiken är viktig för att nå framgång. Dels för att nya eller förbättrade arbetssätt behöver tid att mogna för att bäddas in i vår vardag och dels för att man regelbundet ska kunna utvärdera hur långt man kommit för att kunna definiera nästa steg i utvecklingen. Det är dessutom viktigt att tidigt kunna visa på vilket värde satsningen ger.

Ett coachande och inspirerande ledarskap för att stödja själv-organisering

Strategisk verksamhetsutveckling handlar om att ta ansvar för utvecklingen inom företaget. Det innebär inte att man ska styra exakt hur teams och medarbetare ska arbeta – tvärtom! Inom alla organisationer finns det subkulturer med ett behov av att göra saker på sitt sätt. Detta måste man tillåta och stödja för att nå hög produktivitet. För att lyckas balansera behovet av kontroll (Top-Down och autokrati) mot behovet av själv-organisering (Bottom-Up och holacracy), krävs ett förändrat ledarskap, där coachande chefer inspirerar sina medarbetare och där tillit och självbestämmande är ledstjärnor.

Att kontinuerligt kommunicera, utbilda och inspirera arbetssätt är avgörande

För att införa nya arbetssätt krävs det att man kontinuerligt kommunicerar och utbildar användare och chefer. Teams och individer måste förstå teknikens möjligheter för att utveckla sina arbetssätt och då krävs kunskap och förståelse. Exempel på nytt arbetssätt: arbeta som ett nätverk

Exempel på nytt arbetssätt: arbeta som ett nätverk

Ett exempel på nytt arbetssätt är att arbeta som ett nätverk, vilket helt förändrar hur vi kommunicerar och samarbetar inom företaget. Sociala nätverk bryter ner silos genom att koppla samman alla medarbetare oavsett var de befinner sig geografiskt eller organisatoriskt. Det leder till ökad transparens, öppenhet och dialog samt effektivare samarbete och ökad produktivitet. För att bädda in detta nya arbetssätt krävs ett mycket aktivt utvecklingsarbete. I just detta exempel av arbetssätt är själv-organisering via ett coachande och inspirerande ledarskap helt nödvändigt för att lyckas.

Champions ute i verksamheten viktiga för att införa nya arbetssätt

Förändring växer snabbast fram inom teams och avdelningar, där nya arbetssätt kopplas till medarbetarnas dagliga arbete. Det är därför viktigt att utveckla ett nätverk av ”champions” ute i organisationen – engagerade chefer och medarbetare som aktivt stödjer nya arbetssätt och leder genom exempel och hjälper sina kollegor att förstå hur nya tekniken fungerar i praktiken. Återigen, att själva kunna omsätta teknikens möjligheter till arbetssätt som passar den enskilda delen av verksamheten, gör att förändringen både går snabbare och generar mer värde genom mer engagerade och produktiva medarbetare som arbetar tillsammans för att nå verksamhetens mål