UTFORSKA vad vi kan och gör
UTFORSKA vad vi kan och gör

Stäng

Tjänster

Kontakta oss

KAFFE ELLER TÉ? Vi kan väl ses över en kopp.
Digital Acceleration

Blogg mars 01, 2016

Digital Acceleration – Mät effekterna av nya arbetssätt

I alla tider har prestation och utveckling varit faktorer för framgång. Idag utgör dessa förmågor själva livsnerven i framgångsrika organisationer.

Företag har inte råd att stagnera eller underprestera. Genom att utveckla våra arbetssätt skapar vi en mer responsiv, agil och högpresterande verksamhet som är snabbare, smartare och tåligare än konkurrenternas. Det är vad vi kallar för Digital Acceleration.

Den digitala accelerationen drivs framåt genom den digitala resan – en metodik som omvandlar er investering till mätbara affärsvärden.

För att lyckas krävs tid, resurser och tålamod. Och det krävs ett brett internt samarbete för att skapa ett holistiskt perspektiv. Varför? Helt enkelt för att digital acceleration handlar om att bädda in nya sätt att arbete på för att skapa verkliga och mätbara affärsvärden. Adoption av de nya arbetssätten är nyckeln här, och för att driva adoption framåt måste vi göra arbetssätten värdefulla, både för verksamheten och medarbetarna (många glömmer tyvärr bort medarbetarna). För att framgångsrikt bädda in nya arbetssätt krävs att vi fokuserar både på teknik, kontorsmiljön, processer, kultur och beteende. Tekniken är viktig, inget snack om den saken. Men enbart tekniken tar oss inte hela vägen till värde.

För att hela tiden öka värdet av våra arbetssätt, och vår investering, använder vi oss av den digitala resan. Det är en metodik där vi utvecklar våra arbetssätt i många små och mätbara steg. Den digitala resan hjälper oss att definiera och prioritera våra arbetssätt så att de stödjer verksamhetens vision och övergripande mål. Genom att mäta den digitala resan samt adoptionstakten säkerställer vi att investeringen 1) fokuserar på rätt saker, 2) är optimerad och 3) skapar förväntade affärsvärden. Ledningens (och andra chefers) stöd och engagemang är en avgörande faktor för att lyckas, precis som det krävs ett team som driver den digitala resan framåt. En Chief Innovation Officer är en roll som borde vara obligatorisk inom alla organisationer. I den digitala resan är det ofta bra att ta hjälp av erfarna experter som stödjer er i under resans gång.

Ett exempel på arbetssätt är möten – organisationer lägger ner enormt mycket tid på möten

Frågan är dock hur effektiva mötena är? Och behövs alla, eller finns det alternativa sätt att arbeta på? Och vad händer efter ett möte? Hur fattar vi beslut? Vad kan vi göra för att effektivisera möten, och framförallt, säkerställa att de ger något resultat?

Att effektivisera möten är en förmåga vi bör utveckla för att bli mer produktiva och för att skapa mer affärsvärde. För att utveckla denna förmåga måste vi börja med att definiera en vision och mätbara mål som omfattar såväl kontorsmiljön och tekniken som processer, kultur och beteende. För att ett möte ska vara effektivt krävs givetvis rätt kontorsmiljö och rätt verktyg, digitala som analoga. Men det krävs också en effektiv möteskultur med rätt processer och beteenden.

För att bli framgångsrik mäter vi perspektiv: effekter och själva resan

Effekterna är de affärsvärden vi förväntar oss att det nya arbetssättet ska generera för verksamheten. Det kan vara produktivitet, engagemang och innovationskraft etc. Men för att införa nya arbetssätt krävs acceptans och beteendeförändring och sådant tar tid och kräver ett kontinuerligt utvecklingsarbete. Men genom att mäta både effekter och själva resan ökar vi värdet av nya arbetssätt och investeringen.

Effekter – vision och mätbara mål (KPI)

Att definiera en vision för ett arbetssätt är viktigt för att accelerera den digitala resan eftersom visionen pekar ut riktningen och hjälper oss sätta upp mätbara mål som tar oss framåt i rätt riktning. Exempel på vision för arbetssättet ”effektivare möten” kan vara att ”varje möte ska värna om vår tid samt utveckla vår verksamhet mot våra företagsmål”. Exempel på mätbara mål kan då vara att ”inga möten ska ske utan definierat syfte och mål” samt att de ”i största möjliga mån ska erbjudas digitalt”.

Vi mäter målen genom Key Performance Indicator (KPI), vilket gör att vi kan följa utvecklingen för varje mål samt vilka affärsvärden vi uppnått.

För att öka värdet (ökat KPI) av ett arbetssätt måste det införlivas i arbetslivet på ett naturligt sätt. Teknik skapar inget värde i sig själv, utan det är när vi använder tekniken på rätt sätt som vi skapar värde genom den.

Att utveckla företagskulturen och medarbetarnas beteende tar tid och kraft. I den digitala resan delar vi upp denna förändring i tre delar; adoption, engagemang och autonomi. Värdet av ett arbetssätt ökar ju högra grad av autonomi vi når.

Adoptionsfasen

I adoptionsfasen hjälper vi organisationen att förstå och ta till sig det nya arbetssättet. Här fokuserar vi mycket på kommunikation, utbildning och ledarskapsutveckling. I denna fas mäter vi aktiviteten kvantitativt, då det är viktigare att vi ”gör något” än att vi gör rätt saker.

Fas två: Engagemang

I fas två börjar chefer, teams och medarbetare förstå hur det nya arbetssättet fungerar och syftet med det. Vi tar mer egna initiativ och vi kan här börja stimulera rätt beteenden. Denna fas är kritisk att nå till för att det nya arbetssättet ska "klibba fast". Om arbetssättet förlorar sitt momentum minskar ofta värdet och det kan i slutändan resultera i att vi återgår till gamla arbetssätt. Genom att mäta både aktivitet (kvantitativt) samt hur vi använder arbetssätt (kvalitativt) följer vi utvecklingen och kan välja rätt utvecklingsinsatser (Use Cases) för att öka värdet av det nya arbetssättet och driva det mot autonomi.

Autonomi

I den sista fasen blir arbetssättet helt inbäddat i vårt arbete och våra processer. Vi tänker inte på att vi använder det utan vi gör det per automatik. Medarbetarna ser nu ett stort värde av arbetssättet och det skapar även stort affärsvärde. I denna fas driver vi aktiviteter som fokuserar på affärsmål samt på att behålla kontinuiteten i arbetssättet. Vi mäter kvantitativa och kvalitativa värden för att identifiera nästa steg i den digitala resan.

Den digitala resan håller oss á jour med utvecklingen inom organisationen och i omvärlden, och den ger oss innovationskraft för att inte stagnera och halka efter i utvecklingen av våra arbetssätt.

Den digitala resan handlar mycket om att kontinuerligt utvärdera våra arbetssätt i förhållande till förändringar både inom företaget och i omvärlden. Det är viktigt att följa den snabba digitala utvecklingen då tekniken hela tiden skapar nya möjligheter att förbättra och förfina våra arbetssätt. För att kunna ta snabba utvecklingssprång, öka effekterna och för att mäta utvecklingen i den digitala resan fokuserar vi på Use Cases, vilka är tydligt definierade och mätbara utvecklingsmål.  

Ett Use Case är ett litet utvecklingssprång i den digitala resan som i sin tur driver oss mot visionen i vårt digitala accelerationsprogram

Ett Use Case för ”effektivare möten” kan vara att öka kunskapen kring tekniken i konferensrum och andra digitala mötesverktyg, samt att öka kunskapen kring mötesformalia (agenda, anteckningar, beslutsteknik mm) och god mötesetik. Det kan också omfatta att utveckla, införa och adoptera ny teknologi eller att förändra kontorsmiljön.

Ett Use Case genomförs och mäts efter ca 3-6 månader, beroende på omfattning och förändringens komplexitet. Metodiken i den digitala resan går ut på att bryta ner utvecklingen i mindre små steg för att dels påvisa värdet av själva resan samt kunna agera på förändringar som hela tiden påverkar oss under resans gång.

Sammanfattningsvis, digital acceleration och den digitala resan handlar om att skapa konkurrenskraft genom våra arbetssätt. Arbetet påminner mycket om hur framgångsrika idrottslag tänker och arbetar. En organisation behöver också en vision, mål och ett starkt ledarskap. Och vi behöver också utveckla våra färdigheter för att jobba smartare och effektivare tillsammans än våra konkurrenter. Och vi behöver motivation, tålamod och ha kul tillsammans. Och även om vi inte vinner ligan i år, är det bara att ta nya tag inför kommande säsong.

Intresserad av att veta mer? Hör gärna av dig. 

Joakim Berg

Enterprise Social & Cloud Productivity Advisor, Enfo