UTFORSKA vad vi kan och gör
UTFORSKA vad vi kan och gör

Stäng

Tjänster

Kontakta oss

KAFFE ELLER TÉ? Vi kan väl ses över en kopp.

Blogg juni 02, 2015

Förtroende får samhällets klocka att ticka

Tiderna då ett företag var självförsörjande i fråga om sin egen produktion är förbi. Under dessa tider transporterade, producerade, levererade och marknadsförde företagen sina egna produkter. De ägde och producerade således den största delen av värdekedjan själv. Till exempel kunde ett energibolag äga alla sina datorer och programmera systemen på egen hand.

Ett företag, som i tiderna nämnt ovan, var som ett oceangående fartyg, har blivit ett litet och snabbt kugghjul. Vårt samhälle har blivit mer likt en exakt schweizisk klocka, för om man tar bort en kugge stannar de andra kuggarna upp eller börjar gå i otakt.

Företagens specialiseringar har lett till att deras makt över olika funktioner har minskat, som till exempel elproduktion, logistik och industriell produktion. Varje aktör är istället beroende av det egna ekosystemets tjänster. Då betonas det enskilda företagets funktionssäkerhet, eftersom störningar upprepas framåt i nätverkssamhället.

Vårt certifierade ledningssystem förutser risker

I och med att värdekedjan splittrats har förtroende blivit en samhällsbärande kraft – den svagaste länken i värdekedjan bestämmer styrkan i hela kedjan. Det är därför ännu viktigare än tidigare att olika aktörer kan lita på varandra.

Även i vår affärsverksamhet är det fråga om förtroende och att kunna lita på fungerande tjänster, men också på datasäkerheten.

I februari beviljades Enfo ISO 27001-certifikat för datasäkerhet i serverhallarna som är belägna i Kuopio och Karlskrona. Det betyder att vi enligt en utomstående bedömare har lyckats bygga ett ledningssystem som kan förutse eventuella risker och lösa problemen när de uppstår. Ansvar och skyldigheter har definierats och totalansvaret för säkerhetsskyddet ligger därmed hos vår organisation.

För våra kunder innebär certifieringen av ledningssystemet för datasäkerhet och av serverhallarna att de får en bättre uppfattning av vår höga nivå på datasäkerhet. Fördelarna är bland annat nedan listade punkter:

1. Transparens i värdekedjan

Genom certifikatet kan vi ge en transparent bild av nivån på vår datasäkerhet. Vi har internt kontrollerat produktionskedjan för hela vår service på övergripande nivå och försäkrat oss om att ledningen säkert blir informerad om identifierade risker och därmed kan reagera i tid.

2. Riskhantering

Vi har konkretiserat datasäkerheten gällande våra tjänster i högre grad än tidigare, vilket bidrar till att enklare förutse eventuella problem och på så sätt undvika dem. Med hjälp av noggrannare information om potentiella hot kan vi precisera vilken betydelse dessa kan ha för hela verksamheten.

3. Förändringskontroll

För varje detalj, även små sådana, finns personer med tydligt ansvar. När vi utvecklar vår verksamhet, uppfattar vi tidigare riskerna med förändringar som sker i organisationen, i systemen och tjänsterna, och vilken betydelse de har för datasäkerheten. Uppgifterna, ansvaret, befogenheterna och skyldigheterna är tydliga, vilket hjälper våra medarbetare nå ett optimalt samarbete.

4. Förutsägbara och upprepade resultat.

En gemensam verksamhetsmodell och kvalitetsnivå på tjänsterna har fastställts som en del av Enfos certifieringsprocess, vilket i sin tur skapar utgångspunkter för ett säkert sätt att producera ICT-tjänster. Verksamhetsmodellen är systematisk, vilket hjälper oss att identifiera brister i datasäkerheten.

5. Utveckling av en långsiktig verksamhet

Inom certifieringen har vi utvecklat ett systematiskt sätt att utveckla processer, verksamhetsformer och tjänster i anslutning till datasäkerhet. Utvecklingen av datasäkerheten innefattas även av personalutbildning.

Hos Enfo ser vi det som vår uppgift att uppfylla kundernas krav inom området och hjälpa dem att skapa förtroende hos sina egna kunder. De certifierade serverhallarna är ett konkret sätt att visa att vi vill hålla klockan tickande – och att den går rätt på sekunden.

Läs mer: Enfo har erhållit certifikat för informationssäkerhet

Pekka Hagström, Chief Security Officer, Enfo group