UTFORSKA vad vi kan och gör
UTFORSKA vad vi kan och gör

Stäng

Tjänster

Kontakta oss

KAFFE ELLER TÉ? Vi kan väl ses över en kopp.

Blogg januari 23, 2014

När resultat skapas

Det är enkelt att återkomma till det uppenbara; om du inte förstår verksamhetens behov, hur den fungerar och vilka användarna är, så kan du inte ta tillvara på möjligheterna med beslutsstödsystem. Nyckelordet här är ”förstår”.

Jag ser många gånger att förstudier genomförs där olika användargrupper intervjuas på ett sätt som gör att resultatet är en beskrivning av vilken information som önskas och på vilket sätt. Det kallas ofta för en kravspecifikation. Det finns två problem här. Det första är att de intervjuade inte är experter på beslutstöd. Det ska de såklart inte vara men risken är att man beskriver något man har idag och utgår också från de möjligheter som redan finns. För det andra finns en risk att de (många gånger konsulter) som genomför intervjuerna inte har tillräcklig verksamhetsförståelse för att uppfatta om svaren som ges är värdefull information.

Hur ska vi lösa denna problemställning? Det handlar om ett genomtänkt angreppssätt. 

Börja med att ta reda på vad verksamheten har för övergripande målsättningar och ta sedan reda på vid vilka situationer beslut fattas som är kopplade till att nå dessa mål. Vissa situationer är mera återkommande än andra. Beslutstödet kan utformas för att skapa möjligheter till smartare och effektivare agerande i dessa situationer. Den utformningen görs interaktivt med deltagande av både expertis (exempelvis inom design av gränssnitt och beslutsprocesser) och användare.

Kräver detta arbetssätt mer från alla inblandade? Ja visst, men goda resultat kommer inte utan ansträngning.

Staffan Lindqvist, Teamledare, Enfo Pointer