UTFORSKA vad vi kan och gör
UTFORSKA vad vi kan och gör

Stäng

Tjänster

Kontakta oss

KAFFE ELLER TÉ? Vi kan väl ses över en kopp.

Blogg december 02, 2016

Samla BI och Integration under samma hatt

Under många år har jag hjälpt flera av våra kunder att definiera och sätta upp Integration Competence Centers (ICC). Ett ICC skapar styrning, processer och riktlinjer ovanpå en integrationsplattform. Jag har på senare tid stött på fler och fler organisationer och företag som vill lyfta upp integration ur källaren och utveckla den till ett strategiskt verktyg för verksamhetsutveckling.

Tillsammans med dessa kunder har vi börjat utveckla vår syn på vad ett ICC kan och bör vara. Fler och fler av dem väljer att omdefiniera Integration Competence Center till Information Competence Center. Vad betyder det? Framför allt två saker:

• ICC:t tar ansvar för att uppmärksamma och driva på verksamheten när informationsbehov uppstår som påverkar de MDM-initiativ som finns på verksamhetssidan
 
• ICC:t tillhandahåller kompetens och verktyg för att administrera det som behövs för att kunna hålla ihop olika MDM-initiativ tvärs över de olika stuprören i verksamheten

Många av dessa kunder har också börjat betrakta BI-området med samma glasögon. I grunden handlar det om samma utmaning: Att samla ihop rätt information (alltså MDM) på rätt sätt (alltså Integration).

Genom att ICC:t tar på sig ansvaret (och tillförsäkras mandatet att driva dessa frågor) fungerar ICC:t som en fokalpunkt och därmed accelerator för alla lösningar som bygger på att information utbyts, aggregeras och presenteras. Genom att inte tillåta att nya integrationer mellan olika applikationer eller parter upprättas utan att ta hänsyn till MDM-perspektivet går det enklare att få en samlad bild av informationsarkitekturen och börja styra den. Genom att olika projekt konkret efterfrågar delmängder av informationsarkitekturen blir det också lättare att avgöra i vilken ordning de olika MDM-utmaningar skall prioriteras, istället för att sjösätta ett gigantiskt MDM-projekt som skall kartlägga ”alla” informationsbehov. På detta sätt byggs en pragmatiskt och agil MDM-förmåga. Givetvis bygger scenariot på att verksamheten verkligen engagerar sig i MDM-problematiken. De behöver förstå innebörden och omfattningen samt tillsätta de resurser på verksamhetssidan som krävs. Men om engagemanget finns kan ett väl fungerande ICC vara den pusselbit som krävs för att MDM-initiativet skall bära frukt och därmed gynna både BI och alla annan integration.
Utöver detta, som riktar sig mot informationslagret, inser också fler och fler att de flesta BI-lösningar även innefattar helt traditionella integrationskomponenter:

 

  

Det som utmärker BI-domänen kompetensmässigt härrör sig främst till det som i bilden ovan benämns BI Frontend, dvs. allt som handlar om hur information samlas in, struktureras och presenteras. Själva integrationerna i det som benämns BI Backend kan däremot med fördel inlemmas under samma Governance-hatt som alla andra integrationer inom en organisation. På detta sätt uppnår man flera fördelar:

• Organisationen får en samlad bild av alla informationssamband

• Metoder, verktyg och personal som bygger och förvaltar integrationer kan samordnas och utnyttjas effektivare

• Integrationspunkter kan återanvändas

• Realtidsdata som ändå flödar i integrationer kan ”tappas av” och utgöra underlag för ”realtime BI”

 

 
Martin Rydman, ICC Mentor, Enfo Business Solutions
 

Relaterade områden