UTFORSKA vad vi kan och gör
UTFORSKA vad vi kan och gör

Stäng

Tjänster

Kontakta oss

KAFFE ELLER TÉ? Vi kan väl ses över en kopp.

Blogg januari 01, 2016

Sociala nätverk inom företag – vad är det och varför ska ni skaffa ett?

Sociala nätverk för företag bryter ner geografiska och organisatoriska barriärer genom att koppla samman alla medarbetare med varandra. Tekniken möjliggör en ny dimension av samarbete, kommunikation och dialog inom företaget, vilket snabbt blir värdefullt, både för verksamheten och medarbetare.

Om det görs på rätt sätt. För det handlar om att utveckla ett helt nytt sätt att arbeta på. Det kräver att man inte bara inför tekniken utan även utvecklar organisationens kultur, processer och medarbetarnas beteende.

Genom att arbeta som ett nätverk ökar ni företagets prestationsförmåga:

  • Ni ökar transparensen, kunskapsöverföringen och spridningen av information
  • Ni ökar samarbetet inom hela organisationen
  • Ni ger alla medarbetare en röst och en ökad känsla av tillhörighet

Dessa, och många andra fördelar, gör att man bygger upp en mer proaktiv, snabbfotad och innovativ organisation, där mer engagerade och produktiva medarbetare samarbetar på ett öppet och naturligt sätt, oavsett tillhörighet inom organisationen och geografisk placering.

Här är tre konkreta exempel på scenarios som skapar affärsvärde genom att arbeta som ett nätverk:

  1. Utveckla snabbare genom crowdsourcing och öppen innovation (serendipity-effekten) Genom att dela idéer öppet inom organisationen får man inte bara värdefull input snabbare, man möjliggör även den s.k. serendipity-effekten, där oförutsedda synpunkter och diskussioner kring en idé kan leda till större innovationssprång. Det finns exempel där ett enda sådant språng visat sig vara värd mer än hela investeringen med att införa ett socialt nätverk.
  2. Skapa synergier och identifiera nya affärer Att kunna ta del av vad andra inom organisationen arbetar med hos en specifik kund gör att man enklare kan identifiera fler möjligheter hos denna kund. Det är inte alltid säljarna som känner till allt om kunden, utan nya behov kan lika gärna identifieras av exempelvis någon på kundsupport, en konsult ute hos kunden eller från ett helt annat håll inom organisationen.
  3. Snabbare och bättre kunskapsöverföring I sociala nätverk delar man erfarenheter och ”best practices” med varandra på ett mer naturligt sätt, oavsett var man befinner sig. Genom att inte behöva uppfinna hjulet om och om igen blir man inte bara effektivare utan man höjer även kvaliteten inom hela organisationen.

Den sociala resan – vägen till värde

För att framgångsrikt införa, utveckla och skapa värde genom att arbeta som ett nätverk måste man arbeta både strategiskt och långsiktigt. Förändring sker långsamt och kräver ett aktivt utvecklingsarbete. Den sociala resan är en metodik som hjälper företag att integrera det nya arbetssättet i arbetet för att över tid skapa värde för både verksamhet och medarbetare.

För att göra ett socialt nätverk till en naturlig del i arbetet är det viktigt att definiera en tydlig vision och att integrera tekniken i de system medarbetarna använder dagligen, t ex intranät, CRM och kundsupport. Det är också viktigt att kontinuerligt (en gång räcker inte) kommunicera och utbilda både chefer och medarbetare i teknikens möjligheter. Det är nämligen viktigt att över tid fördjupa och inspirera nya användningsområden.

Det är även viktigt att stödja och inspirera självorganisering, vilket är ett fundament i levande sociala nätverk. Till skillnad från intranät, där man bygger en top-down struktur genom hierarkier och rättigheter, växer framgångsrika sociala nätverk organiskt och genom holacracy, dvs genom autonomi och självorganisering hos avdelningar, teams och medarbetare. En viktig förutsättning för denna utveckling är community management, där man aktivt hjälper medlemmarna i nätverket samt driver utvecklingen av strategiskt utvalda scenarios för att snabbare nå prioriterade verksamhetsmål.

Den sociala resans tre faser för att öka värdet över tid

Syftet med den sociala resan är att hela tiden generera mer värde av att arbeta som ett nätverk. Den sociala resans tre faser är: adopterad, engagerad och integrerad.

I första fasen fokuserar man på att introducera det nya arbetssättet och få användarna att adoptera det nya arbetssättet. I fas 2 ser man att medarbetarnas engagemang ökar brett inom hela organisationen och de använder nätverket mer aktivt i sitt arbete. I den tredje fasen blir arbetssättet än mer integrerat i arbetslivet och att arbeta som ett nätverk är en naturlig del i allt man gör.

Värdet av att arbeta som ett nätverk ser man redan i fas 1 men det ökar i fas 2 och maximeras i fas 3, där man skapar strategiska värden som är direkt mätbara i kronor och ören. Här är ett exempel på hur skillnaderna i nivån av värde som man kan se i de olika faserna: fas 1) medarbetarna diskuterar fas 2) medarbetarna diskuterar kring sälj och fas 3) medarbetare diskuterar kring sälj och det har ökat omsättningen med X % senaste kvartalet.

Hur fort man vandrar genom faserna beror dels på hur mogen organisationen är att anpassa sig till det nya arbetssättet och dels på hur mycket resurser och engagemang man ger arbetet. Men utan ett aktivt arbete når man inte framgång.