UTFORSKA vad vi kan och gör
UTFORSKA vad vi kan och gör

Stäng

Tjänster

Kontakta oss

KAFFE ELLER TÉ? Vi kan väl ses över en kopp.

Blogg september 15, 2015

Vi sitter alla i samma båt – Del 1

Kan man navigera utan sjökort?

Det korta svaret är, Nej. Om ett mer utförligt svar krävs så får jag brodera ut lite.

Tittar vi i Wikipedia hittar vi följande angående navigation – ”Navigation eller navigering – av latinets navis, ’skepp’ – är konsten att navigera, det vill säga vid framförandet av en farkost kunna bestämma position, kurs och fart samt planera sin rutt.”

Position, kurs och fart går att bestämma med hjälp av beprövade metoder och verktyg (GPS, kompass, sextant, krysspejling, astronomisk beräkning etc.). Dock behöver man sjökort och plotter för att planera rutten, lägga ut kursen, plotta in positionen, samt beräkna eventuell avdrift för att kunna besluta om eventuell kurskorrigering under resans gång. Så länge vi framför båten över kända vatten i skärgården kan vi enkelt stämma av positionen mot rutten i sjökortet och därefter korrigera kursen vid behov. Det är inte lika enkelt när vi inte har land i sikte eller framför båten i 40 knop. Har man en liten jolle går det snabbt att stanna båten och göra en positionsbestämning, styr man en oljetanker så pratar vi 15 minuter och 6 km innan fartyget har fullt stopp.

Båtar, navigering och IT

För oss som arbetar dagligen med att bidra till affärsnytta med IT i allmänhet och identitets- och behörighetshantering i synnerhet så är navigeringsproblematiken påtaglig. Kopplingen mellan affärsmål, affärsprocess och IT-stöd tenderar vara väldigt diffus. För exempelvis identitets- och behörighetshantering, som har en sådan tydlig utgångspunkt i organisationens affärsprocesser och administrativa riktlinjer, så medför detta inte sällan att man har minst två uppsättningar sjökort. En IT-rutt och en verksamhetsrutt. Vilken gäller och hur säkerställer man i detta scenario att IT stödjer affärsprocessen och affärsmålen?

Olika perspektiv – kommunikation i gränslandet

Av erfarenhet så bottnar navigeringsproblematiken i det faktum att affärsverksamheten och IT har olika perspektiv. IT med ett inifrån-ut perspektiv på kärnverksamheten vilket medför att metoder, standards och verktyg ofta tar fokus ifrån färdplan och syfte med resan. Affärsverksamheten med ett, kundorienterat, utifrån-in perspektiv där syftet är överordnat rutten (metoder och IT-verktyg).

Mot denna bakgrund är det lätt att förstå det ”blame-game” som återkommande uppstår mellan IT och affärsverksamheten. Processorienterade och vertikala IT-lösningar, såsom IAM-plattformar, är särskilt avslöjande. Här ses IT-projekten och IT-organisationen oftast som långsamma, problemfokuserade, teknikorienterade och med svårigheter att påvisa affärsnyttan. Ur IT-perspektivet så efterfrågar man sjökortet (målet) men framförallt en dialog kring rutten, d v s hur den nuvarande kursen ska justeras avseende det arv och den förändring man har att ta hänsyn till.

Det uppstår ofta språkförbistring när människor ifrån olika yrkeskategorier kommunicerar med varandra – För en organisationsmänniska betyder ordet ”komplexitet” att något (exempelvis en organisationsstruktur) är oöverskådligt eller kaosartat, motsvarande betydelse för en Enterprise IT-Arkitekt är att något (exempelvis ett system) innehåller många komponenter som inbördes har relationer mellan sig, dock behöver systemet inte vara kaosartat eller oöverskådligt.

Fortsättning följer

I del 2 kommer vi att översiktligt gå igenom vad IT och verksamhet kan göra för att hantera de olika perspektiven. Läs den andra delen här: Vi sitter alla i samma båt – Del 2 »

Dan Andersson, Enterprise och IAM Arkitekt, Enfo