Pressmeddelande

Pressmeddelanden februari 23, 2015

Enfo har erhållit certifikat för informationssäkerhet

Enfos ledningssystem för informationssäkerhet och Enfos Data Center-tjänster i serverhallarna i Kuopio och Karlskrona har certifierats enligt standarden ISO 27001. Certifieringen visar att Enfo har god beredskap när det gäller informationssäkerhetsrisker och ständigt utvecklar sin informationssäkerhet för att möta den föränderliga hotbilden.

Kontakta oss

KAFFE ELLER TÉ? Vi kan väl ses över en kopp.
UTFORSKA vad vi kan och gör
UTFORSKA vad vi kan och gör

Stäng

Tjänster

– Informationssäkerheten är ytterst viktig för våra kunder och vår tillförlitlighet grundar sig på att den säkerställs. Certifieringen ger kunderna insyn i nivån på vår informationssäkerhet. Nu har vi utvärderats av en utomstående instans och kan bevisa att vi tillämpar en hög informationssäkerhetsnivå och att vår organisation följer vissa specifika anvisningar och föreskrifter, säger Pekka Hagström, Chief Security Officer på Enfo.

Under certifieringsprocessen genomfördes en ingående riskanalys av serverhallarna i Kuopio och Karlskrona. Analysen omfattade allt från serverhallarna i sig till personalrekrytering och underleverantörernas verksamhet. I riskanalysen granskades till exempel hot som gäller passerkontroll, fysisk säkerhet, webbsäkerhet och funktionsledning. Utifrån analysen har Enfo gjort investeringar för att säkerställa datahallarnas funktionsförmåga och förbättrat rutiner vid avvikande situationer.

– En viktig del av ledningen av informationssäkerheten är att skapa en systematisk modell för ständig utveckling och att säkerställa informationsspridningen i organisationen. Under revisionen tog vi fram mer systematiska verktyg för identifiering av potentiella hot. Vi har också utvecklat effektivare åtgärder för att ingripa vid informationssäkerhetsrisker på olika organisationsnivåer, säger Pekka Hagström.

Den nyinförda modellen för ständig utveckling medför bland annat regelbundna säkerhetsrevisioner, återkommande riskanalyser och ständig riskkontroll. Som en del av processen läggs större vikt vid den ständigt föränderliga säkerhetsmiljön och vid utveckling av anvisningar och föreskrifter.

– Nu kan vi tydligt påvisa att vår informationssäkerhetsledning sköts omsorgsfullt. Jag tror att certifieringen ger oss bättre förutsättningar att lyckas i anbudsförfaranden inom både den privata och den offentliga sektorn. Med hjälp av de nya rutinerna som skapades under revisionsprocessen får också organisationsledningen information om eventuella hot. På detta sätt kan vi säkerställa att vi ingriper i potentiella hot i tid och i den omfattning som det aktuella ärendet kräver, säger Arto Herranen, CEO på Enfo.

Ytterligare uppgifter:

Pekka Hagström, CSO, tfn +358 40 849 1070, pekka.hagstrom@enfo.fi

Arto Herranen, CEO, tfn +358 44 719 3000, arto.herranen@enfo.fi

Distribution: 

De viktigaste medierna, enfo.fi