364

GENOM ATT UTVECKLA KUNDUPPLEVELSEN SKAPAR ELBOLAG KONKURRENSFÖRDELAR

New Energy Customer Experience

Kundnöjdhet och bra kundupplevelser är ofta viktiga mål men enligt undersökningar är det få elbolag som strävar efter att i praktiken dra nytta av vad de lärt sig. Att kontrollera och utveckla kundupplevelsen blir allt mer värdefullt för företagen eftersom en positiv kundupplevelse är en del av kundnöjdheten, som i sin tur binder kunden till företaget och skapar interaktion mellan företag och kund. I sista hand är kundupplevelsen en av företagets viktigaste sätt att konkurrera på en marknad som förändras i en allt snabbare takt.

Med hjälp av förädling och analysering av kunduppgifter kan man förbättra kundupplevelsen med riktad kommunikation och erbjudanden i olika servicekanaler. Innan det är möjligt att bygga bredare kundförståelse måste kundens grunduppgifter ändå vara i ordning. Med hjälp av de verktyg som Enfo erbjuder uppdateras kontaktuppgifterna för företagets kunder regelbundet.

Genom att använda Enfos segmentationstjänst för elbolag kan man få reda på vilken typ av kunder elbolaget har och vilka deras behov är. Den här informationen används i kundregistret för att identifiera potentiella kunder för olika tjänster, till exempel för luftvärmepumpar, grön el, laddningspunkter för elbilar eller för produkter med flexibel efterfrågan. Alla kunder är individer, varför behandla dem som kopior av varandra?

Efter att kunderna identifierats görs en riktad kommunikationskampanj som skräddarsys för att få maximal uppmärksamhet av det aktuella segmentet. Enfos erfarenhet är att riktad kommunikation är mer än dubbelt så effektiv som anonym massmarknadsföring. Utgående från kundens adress får man även demografiska tilläggsuppgifter om honom/henne, vilket möjliggör till exempel riktad marknadsföring enligt region.

EN BRA KUNDUPPLEVELSE UPPKOMMER INTE SLUMPMÄSSIGT

Att känna sina kunder gynnar affärsverksamhetens tillväxt ur många olika synvinklar. När du känner dina kunder bättre kan du erbjuda dem precis de produkter och tjänster som de verkligen behöver. I bästa fall får din kund betydande mervärde därför att ditt företag klarar av att erbjuda något som kunden inte visste att var lösningen på hans/hennes problem eller som fyller ett dolt behov kunden hade.

Med riktad marknadsföring når du potentiella kunder på ett kostnadseffektivt sätt. Man kan riktat erbjuda kunden den info han/hon behöver och optimerar kundupplevelsen redan i erbjudandeskedet. Information möjliggör allt bättre riktade, aktuella och individuella kundutskick och erbjudanden.

Genom att känna till kundens utgångspunkt och livssituation får du förståelse för hans/hennes köpprocesser och hur han/hon använder sina pengar. Utgående från detta kan du vid behov ändra dina egna processer så att de blir lättförståeliga och stöder kundens köpbeslut.

VERKTYG FÖR KONTROLL AV KUNDUPPLEVELSEN

Enfo erbjuder ett servicepaket som hjälper elbolag att hitta den kundinformation ni behöver, analysera den och dra nytta av den så att ni kan ta era kundrelationer till en ny nivå. Vi hjälper elbolag att lära känna sina kunder på djupet, så att ni kan dra nytta av kundförståelsen för att skapa nya tjänster och ännu bättre verksamhetsmodeller.

Utveckla din försäljning från massmarknadsföring till skräddarsydda och mätbara riktade satsningar – ta kontakt med våra experter.


UTFORSKA vad vi kan och gör
UTFORSKA vad vi kan och gör

Stäng

Kompetensområden