UTNYTTJA AFFÄRSAPPLIKATIONERNAS FULLA POTENTIAL

Applications

Affärsapplikationer och program är ofta mycket kraftfulla men klassiskt är att en organisation inte drar full affärsnytta av dem. För att fånga in affärsvärdet av applikationers möjligheter är det klokt att ha en bra plan för utveckling och förvaltning av dem.
Omvärlden är i ständig förändring, och därmed din organisation samt hur den påverkas. Skiftande tekniska megatrender innebär såväl möjligheter som hot. För att inte bara överleva, utan också ta kommandot över den egna affärsutvecklingen, krävs mer än anpassning. En proaktiv utveckling och förvaltning av de affärsstödjande applikationerna är nödvändig. IT-förvaltningen måste förstå företagets, och därmed affärens, behov och snabbt kunna utveckla tjänster, utan att äventyra det som säkrar verksamhetens kontinuitet. Utan en smidig digital utveckling kan företaget inte dra nytta av de konkurrensfördelar som den digitala dimensionen medför. För att säkra affärsnyttan med utvecklingen krävs också en robust och pålitligt orkestrerad applikationsförvaltning. Hanteringen av affärsapplikationernas hela livscykel skapar de möjligheter för full affärsnytta som är önskvärd. Med det menas en applikationsutveckling som skapar värde genom stegen:

1. Skapa en plan
2. Utveckla
3. Använda på ett agilt sätt (det vill säga med ständig anpassning till den aktuella situationen).

Kartläggning visar utvecklingsmöjligheter

Applikationerna kommer till sin rätt först då de skapar mening i organisationen. En applikationsinventering kartlägger organisationens aktuella miljö och uppenbarar utvecklingsmöjligheter. En övergripande bild av användning och kopplingar visar också hur applikationerna kan hanteras mer effektivt och därmed sänka kostnader. En systematisk applikationshantering är en kontinuerlig process för att säkra att applikationernas egenskaper och data tjänar organisationen så och stöttar affärsmålen. För att säkra kontinuitet, uppgradering, support och kompatibilitet förvaltar Enfo applikationerna genom hela livscykeln vilket säkrar tillgänglighet, användning och support ur ett affärs- och användarperspektiv.
UTFORSKA vad vi kan och gör
UTFORSKA vad vi kan och gör

Stäng

Tjänster