ACTIVE DIRECTORY HEALTH CHECK

Hälsokontroll av Active Directory
Hitta sårbarheter i Active Directory-infrastrukturen och operativa processer innan de påverkar din verksamhet. Förläng driftstiden i IT-miljön och sänk supportkostnaderna.
En hälsokontroll av Active Directory är ett sätt att avläsa tillståndet hos en eller flera Active Directory-miljöer och dess beroende komponenter. Det är ett bra sätt att få ett kvalitetsutlåtande från en ämnesexpert, samtidigt som man identifierar och löser eventuella problem i Active Directory-miljön.

Innan man gör stora förändringar i sin miljö (t.ex. en uppgradering/implementering av ny teknik) rekommenderar vi starkt att man utför en Active Directory-hälsokontroll för att proaktivt undvika obehagliga överraskningar. 

Active Directory utgör en central del av IT-miljön och är centrum för autentisering, säkerhet och administration i Windows-baserade nätverk.  Felaktiga behörigheter, inloggningsvårigheter eller systemfel kan alla vara effekter av en felaktigt och inkonsekvent konfigurerad miljö. Det kan handla om fel som utlöses av exempelvis en systemuppgradering, och som är omöjliga att identifiera innan man gör en hälsokontroll. Om man inte ser över den här typen av fel kan de störa affärsfunktionerna och orsaka allvarliga skador.
Active Directory är hörnstenen i allt fler affärsfunktioner, och för varje år ökar antalet funktioner som förutsätter ett tillförlitligt Active Directory.

För att säkerställa ett välfungerande Active Directory bör man låta utföra en hälsokontroll minst en gång om året samt före stora uppgraderingar och vid implementering av ny teknik.

En hälsokontroll kan också fungera som en revision och granska arbetskvaliteten hos externa partner, eller ge en objektiv bild av situationen och verifiera behovet av nödvändiga IT-investeringar. Den kan också fungera som en del av en undersökning för att lokalisera orsaken till tekniska problem.

Såhär går det till

Inom sju arbetsdagar från den första kontakten rapporterar Enfo resultaten och levererar följande:

1) Kortfattad beskrivning 
En enkel och översiktlig sammanfattning av hälsotillståndet för Active Directory, riktad till ledningen.

2) Teknisk rapport
En detaljerad lista över tekniska resultat, genomgångna objekt och rekommenderade åtgärder.

3) Handlingsplan
En handlingsplan där fynden kategoriseras och prioriteras, samt rekommenderade åtgärder för att förbättra hälsotillståndet hos Active Directory.

4) Sammanfattande presentation
En auktoriserad ingenjör går igenom resultaten och bidrar med kunskapsöverföring kring identifierade problemområden.  


När Active Directory-hälsokontrollen är klar och eventuella problem har identifierats kan du känna dig säker på att alla möjliga åtgärder har gjorts för att undvika framtida problem i Active Directory-miljön. 

Viktiga fokusområden

 • Active Directory-replikering
 • Active Directory, topologi och undernät
 • SYSVOL/Grupprincip
 • Namnmatchning (DNS & WINS)
 • Domänkontrollantstatus
 • Operativsystemstöd och -konfiguration
 • Säkerhetsuppdateringar
 • Säkerhetskopieringskonfiguration
 • Tidskonfiguration
 • Active Directory-databas
 • Kontoinformation
 • Tokenstorlek
 • Högprivilegierade konton
 • Exchange Server – AD-användning

KONTAKTA OSS

Christoffer Andersson

Principal Advisor

Tel

+46736840519

UTFORSKA vad vi kan och gör
UTFORSKA vad vi kan och gör

Stäng

Tjänster