Skip to main content

Bild

Image

Seppo Kuula
Blogg

Förmågan att reagera på förändringar är viktigare för företagen än den senaste teknologin

Sektioner

Text

Även på styrelsenivå ses den digitala revolutionen oftast bara genom tekniska glasögon. Det är inte så konstigt. Numera är ny teknologi ständigt framme i affärsmedier och vid företagsledningens sammankomster. Men teknologin är emellertid bara en möjliggörare. För att ta vara på möjligheterna bör förändringsledningen och organisationen ha förmåga att reagera på en föränderlig marknad.

 

Affärsmodellerna för många företag härstammar från industrialiseringen. Då var huvudmålet att duplicera den standardiserade produkten och hålla enhetskostnaderna så låga som möjligt, produktionen effektiv och försäljningen aggressiv. I den digitala tidsåldern har affärslogiken förändrats. Kunderna behöver mer service och produkterna är ofta bara ett verktyg för att leverera en tjänst. Men när kunden har ett tydligt behov, måste tjänsteleverantören vara relevant, närvarande och redo att hjälpa.

Eftersom affärsklimatet ständigt förändras, förblir företaget konkurrenskraftigt enbart genom kontinuerligt värdeskapande.

Author

Seppo Kuula

Text

I den akademiska litteraturen har det talats om övergången till ett servicesamhälle i hundra år. Nu är förändringen i full gång. Nuvarande och framtida teknologier är katalysatorer som tvingar företagen att ta hänsyn till denna förändring i verksamhet, ledarskap och kultur.
Kärnan i affärsverksamheten är inte längre produkterna, utan kunderna. De håller på att förvandlas från passiva försäljningsmål till aktiva aktörer. Därför kan inte längre något företag förlita sig på varaktiga konkurrensfördelar. Avgörande är förmågan att kontinuerligt utveckla tjänster, experimentera med marknaden och reagera på förändringar.

Tre sätt att skapa värde

Eftersom affärsklimatet ständigt förändras, förblir företaget konkurrenskraftigt enbart genom kontinuerligt värdeskapande. I detta lyckas man bäst när kunderna såväl som partners och medarbetare tar del i de värdeskapande processerna.

I praktiken kräver förändringen investeringar i tre värdeförstärkande strategier, vars innebörd jag diskuterar närmare i mina kommande blogginlägg:

Co-creation (medskapande) kräver en förändring i den dominerande affärslogiken från produktion, försäljning och underhåll till att lyssna, anpassa och planera tillsammans med kunder, partners och egen personal. Hierarkier minskas, individens frihet och ansvar ökas och värdet för kunden sätts i centrum för alla aktiviteter.

Design thinking ökar förståelsen av kundupplevelsen och affärsmål, bland annat genom data. Eftersom marknadsförändringar behöver testas hela tiden, samlar design thinking information om problemområden och säkerställer att organisationen fokuserar på rätt utvecklingsmål.

Lean management och services fokuserar på att skapa värde, minimera svinn, effektivisera öppen kommunikation och skapa utrymme för kanaloberoende integration och teknik som accelererar agil verksamhet.

Tjänster och kunder på frammarsch kräver också att styrelsen är mer agil.

Author

Seppo Kuula

Text

Förändringsförmåga krävs också från ägare och styrelsen

Vad har dessa förändringsprocesser att göra med ägarna och styrelsen? En hel del. De flesta företag har insett det oundvikliga med den digitala förändringen. Men ändå är många av dem fortfarande i startgroparna. Man har skapat applikationer, hållit workshops, organiserat hackathons och sysslat med annat som hör den digital hypen till. Samtidigt har man kanske missat att göra nödvändiga förändringar i ledningen och organisationen.

Ledarskapet kan inte göra reformer som stärker konkurrenskraften om inte styrelsen förstår att ge ledarskapet möjlighet att reagera på förändringar: vara smidigare, mindre hierarkisk, närmare kunden och mer kapabel att fatta snabba beslut. Tjänster och kunder på frammarsch kräver också att styrelsen är mer agil.

Styrelsen, å andra sidan, kan inte stödja ledningen i förändringen om inte ägarna är redo för det. Någon har någon gång sagt att väletablerad, produktiv affärsverksamhet inte kan räddas. Så länge som vinsterna tickar in, tänker många ägare inte på hur framtiden ser ut. Men det kan löna sig.

 

Seppo Kuula är vd för Enfo. I sin bloggserie för Boardman beskriver han nyckelkoncept i den doktorsavhandling han arbetar med. De övriga inläggen i serien lyfter fram lean-verksamhet och co-creation. Boardman är ett nätverk med syfte att öka kunskapen kring aktivt ägarskap och styrelsearbete i Finland.

Dela