Skip to main content

Bild

Image

Person using Desktop
Blogg

Varför medlemmar i ekonomifunktionen bör bli mer tekniskt orienterade

Sektioner

Text

Vi lever idag i en värld som präglas av snabba förändringar och som ibland kan upplevas en smula otrygg. Det pratas mycket om centralisering, automatisering och outsourcing av arbetsuppgifter och tjänster. Digitalisering och Artificiell Intelligens i dess olika former är speciellt heta ämnen just nu och förekommer ofta i både nyhetsflöden och debatter.

 

Dessa förändringar påverkar samhället i stort, inklusive tjänstesektorn och på senare tid i synnerhet mer kvalificerade arbeten och uppgifter. Inom ekonomifunktionen kan detta innefatta alla delar från redovisning, konsolidering och finansiell kontroll till analys och verksamhetskontroll.

På många företag ser man att ekonomifunktionens roll ändras från att primärt ha fokuserat på historiskt utfall till att bli mer framåtblickande och strategisk till sin karaktär. CFO och controllers bör förstå företagens drivkrafter, deras styrkor och svagheter samt möjligheter och risker. CFO och kontrollers förväntas agera som rådgivare och bollplank till verksamheten. Det blir även vanligare att controllers förväntas ta fram, analysera och presentera icke-finansiell information. 

För att kunna leverera detta på ett snabbt, säkert och kostnadseffektivt sätt kommer ekonomifunktionen att behöva automatisera sina processer samt investera i och lära sig använda nya teknologier inom BI (Business Intelligence), AI (Artificial Intelligence), PA (Predictive Ananlysis) och CC (Cognitive Computing). De måste kunna använda sig av såväl interna som externa datakällor och kunna arbeta med både strukturerat och ostrukturerat data. 

Samtidigt som många CFOs ser nyttan och nödvändigheten med de nya verktygen så finns det även en rädsla för att deras organisationer inte är redo. 

Image

IBM institute analytics

Text

Fyra exempel på några vanligt förekommande problem och hinder  

1. Man förlitar sig för mycket på Excel.  

Excel är ett väldigt populärt verktyg för ekonomer och controllers och även om det är väldigt användbart så innebär det även problem med felaktiga formler, felaktig information, fel version av informationen etc. Detta innebär att det finns en risk för att mycket tid och kraft kommer att gå åt till felsökning/korrigering, debattera siffrornas riktighet etc. Möjliga lösningar på detta är att införa ett planerings och analysverktyg,  automatisera rutinprocesser, arbeta med arbetsflöden och minska tiden som går åt till insamling av data för att ge mera tid för analys. 

2. Dålig kännedom om verksamhetens drivkrafter 

Ett överflöd av data från olika källor i olika system kombinerat med icke synkroniserade planeringsprocesser och brist på samarbete mellan avdelningar kan leda till att man inte på ett bra sätt kan förstå, analysera och modellera verksamheten. För att komma tillrätta med detta bör man koordinera planering mellan olika avdelningar och funktioner för att försöka hitta drivkrafterna bakom tex försäljning, vinst och kassaflöde. Man kan även använda sig av icke finansiella data för att hitta dessa drivkrafter.           

3. Man går för mycket på känsla 

Många beslut fattas baserat på enkla icke integrerade verktyg, grova förenklingar och antaganden vilket gör att det kan vara svårt att förlita sig på sina insikter. Man bör överväga att implementera moderna BI -och analysverktyg som kan använda prediktiva algoritmer och stora data sets. 

4. Man är inte tillräckligt snabb   

Många organisationer är fortfarande fast i rigida budgeteringsprocesser som gör att det är svårt att reagera snabbt på förändringar. Här bör man överväga att införa en kontinuerlig rullande planering med agila metoder som tillåter organisationen att experimentera och vara innovativa.       
I denna omgivning kommer det för många CFOs och controllers bli ännu viktigare att känna till hur moderna BI verktyg system fungerar, deras möjligheter och begränsningar. Det kan även vara lämpligt att kontrollers klarar av att göra enklare underhåll, uppdateringar och anpassningar för att kunna arbeta mera snabbfotat.   

Enligt Enfos publikation “Den Digitala ekonomifunktionen” lever vi i en ny tid som kräver en ny attityd och nya kvalifikationer. Ekonomifunktionen behöver fördjupade tekniska kunskaper för att kunna ta till sig fördelarna med de verktyg som finns. De behöver helt enkelt bli mera tekniskt orienterade. 

 

Niclas Söderström, Enfo Analytics

Dela